האתר "נומרו[ב]לוגית" ובעליו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ובעליו ביחס לפרטיות המשתמשים באתר.
 
כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע לגביך. חלק מהמידע מזהה אותך באופןאישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעיהתשלום ששימשו אותך, וכיוצ”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחדעם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודיםשבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.
 
רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישתמוצרים ו/או שירותים בהם, האתר ובעליו יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים אולרכישת המוצרים.
 
מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האתר ובעליו ובאחריותם.
 
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף אצלינו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת
· לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר.
· לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
· לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
· לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
· כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 
דיוור ישיר אלקטרוני
האתר ובעליו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים המוצעים דרכם וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
האתר ובעליו לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 
מסירת מידע לצד שלישי
האתר ובעליו לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
· אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעותהאתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
· במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך/
· אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
· אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 
Cookies
האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכללזה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדילהתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
פרסומות של צדדים שלישיים
האתר ובעליו מתירים לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהןאתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל אתהפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילופרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיותשלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר ובעליו.
 
אבטחת מידע
האתר ובעליו מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכותונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחוןמוחלט. לכן, האתר ובעליו לא מתחייבים ששירותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישהבלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליוהמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור אומעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 
פנייה כזאת יש להפנות אל :
מתי שטרנברג
טל / פקס : 03-6761590
 
בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר ובעליו משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליךיימחק ממאגר המידע
 
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אתכם: